Middenniveau KIPB-opleiding (theoretisch deel) VOL

11 maart 2024 Cursus vervolgdagen: maandagen 8 april, 13 mei, 3 juni

Deze opleiding vormt het tweede jaar van de driejarige opleiding tot therapeut in de KIPB. Ze kan alleen gevolgd worden als cursisten met goed gevolg het eerste jaar en de daaraan verbonden supervisiedagen hebben doorlopen. Deze cursus is een vervolg op de geaccrediteerde basiscursus die bij RINO Utrecht gegeven wordt.

De drie opleidingsjaren vormen een parallel met de levensfasen in de psychologische ontwikkeling: 1. Het creëren van veiligheid, betrokkenheid en aandacht; 2. Conflicthanteringen en doorwerking; 3. Verdere ontwikkeling, creativiteit, afronding en afsluiting van de therapie. Ze vormen ook parallellen met de fasen in het psychotherapieproces, te weten de diagnostische fase/korte behandeling, de doorwerkfase in een langerdurende psychotherapie en de afrondingsfase.

In KIP worden concepten uit de psychoanalyse, de ciëntgerichte experiëntiële psychotherapie en de gehechtheidstheorie verenigd. In het eerste jaar staat centraal dat de cursist zich de specifieke therapeutische basishouding van KIP eigen maakt. De cursist leert daar om de cliënt te begeleiden naar vertrouwen in en nieuwsgierigheid naar eigen interne symbolen en de werking ervan. We noemen hier het ontwikkelen van symboolgevoeligheid en het ontwikkelen en toepassen van verschillende begeleidingsstijlen.

In dit tweede jaar en met name ook in de daarna nog te doorlopen supervisiedagen raakt de cursist vertrouwd met het werken met overdracht- en tegenoverdrachtverschijnselen. Het gaat dan om het begeleiden van de cliënt naar conflictbeladen gebieden. De cursist leert om te doseren tussen confrontatie met het conflict en veiligheid.

Doel tweede jaar

KIPB verenigt twee sterk werkzame mechanismen: a) ze biedt veiligheid en vertrouwen en maakt nieuwsgierig en enthousiast. b) ze is in staat om iemand zeer snel bij diepliggende conflicten te brengen. Deze twee kenmerken impliceren dat de cursist zich eigen maakt om het ontdekkende te combineren met inzicht in de structuur van de persoonlijkheid. De cliënt wordt begeleid in een proces van stimulering en structurering. Van de cursist wordt verwacht dat die in staat raakt om die principes te kunnen verenigen ten dienste van de cliënt.

  • De vaardigheden van de cursist uitbreiden vanuit de ontwikkelde symboolgevoeligheid naar vaardigheden op het terrein van conflicthantering en emotieregulatie.
  • De toepassingsgebieden van deze methode uitbreiden, gericht op meer specifieke problematiek en cliëntengroepen (alexithymie, kortdurende psychotherapie, crisisinterventie).
  • Het herkennen van het ontwikkelingsstadium waar de cliënt zich bevindt en het hierop afstemmen van de therapeutische techniek van symbooldrama.

De cursist leert de volgende technieken:

  • Dimensie van de grotere vrijheidsgraad; associatief voorgaan, nul-structurering.
  • Dimensie van focussen op specifieke conflictkernen en symboolconfrontatie (veelal bij gefixeerde beelden).
  • Verdieping van de doorwerking (technieken ontleend aan de psychoanalyse).
  • Passend repertoire van motiefkeuze, analyse van overdracht en tegenoverdracht en dit kunnen toepassen binnen symbooldrama.
  • In de nabespreking het verder doorwerken van de imaginaties van de cliënt.

Door middel van het lezen van literatuur verkrijgt de cursist meer inzicht in de dynamiek van symbooldrama.

Na afloop van deze cursus is de deelnemer in staat om indicatie te stellen voor symbooldrama bij cliënten met diverse problematiek en de methode aan te passen aan de leeftijd, de problematiek, de persoonlijkheidsstructuur en de ik-sterkte van de cliënt. En meer specifieke aandacht te hebben voor de aard en de kwaliteit van de therapeutische relatie.

 


Therapeuten die de KIPB-basiscursus hebben afgerond zowel het theoretische als het supervisie gedeelte
Ellen Lommers en Sandra Ruyling
5 tot 10 deelnemers
meerdere dagen NIET aansluitend
€ 1350,-
Aanmeldprocedure:

DEZE CURSUS IS VOL