PRIVACYVERKLARING Vereniging ter bevordering van Symbooldrama

De vereniging ter bevordering van symbooldrama gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69648727 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe hij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie de vereniging ter bevordering van Symbooldrama persoonsgegevens verwerkt:

 1. (Potentiële) cursisten;
 2. Leden van de vereniging
 3. Docenten
 4. Deelnemers aan bijeenkomsten en seminars

2. Verwerking van persoonsgegevens

De vereniging ter bevordering van Symbooldrama verwerkt persoonsgegevens die:

 1. Cursisten opgeven bij aanmelding van een cursus via een aanmeldingsformulier.
 2. Leden opgeven bij aanmelding van het lidmaatschap via een registratieformulier.
 3. Bezoekers van bijeenkomsten of seminars opgeven via het aanmeldingsformulier.
 4. Docenten invullen op sollicitatiebrieven en declaraties.
 5. Bezoekers van website die een formulier invullen of zich aanmelden voor de nieuwsbrief


3. Doeleinden en verwerking

De vereniging ter bevordering van Symbooldrama verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het geven van de opleiding Symbooldrama voor hulpverleners.
 2. Het in standhouden van de vereniging
 3. De overeenkomst en het uitwisselen van informatie tussen docenten en het bestuur van de vereniging.
 4. Deskundigheidsbevordering van hulpverleners (seminars en bijeenkomsten)
 5. Versturen Nieuwsbrief op verzoek
 6. Vragen die gesteld worden in het contactformulier

4. Rechtsgrond

De vereniging ter bevordering van Symbooldrama verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Vereniging voor Symbooldrama neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vereniging voor Symbooldrama) tussen zit.

6. Bewaren van gegevens

De vereniging ter bevordering van Symbooldrama bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. Een bewaartermijn van twee jaar na beëindiging van de opleiding Symbooldrama of lidmaatschap van de vereniging.
 2. (Financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. Gegevens van docenten, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. Gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. Bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging voor Symbooldrama verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De nieuwsbrief zal worden toegezonden op aanvraag en kan per direct weer worden opgezegd.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vereniging voor Symbooldrama gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

9. Wijzigingen privacy statement

De vereniging ter bevordering van Symbooldrama kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op haar website gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht de vereniging ter bevordering van Symbooldrama te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging via info@symbooldrama.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze hij persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging door een e-mailbericht te sturen naar info@symbooldrama.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).